Εισαγωγή στη LaTeX : Δημιουργία Βιογραφικού

Μπαίνοντας στο Σεπτέμβριο ( που μπαίνουν τα κεφάλια μέσα :P), δεν πρέπει να τεμπελιάζουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αντιθέτως πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αναζήτηση εργασίας. Δεδομένου ότι κάναμε τη διπλωματική μας και την παρουσιάσαμε, ήρθε η ώρα να δούμε πως θα φτιάξουμε ένα βιογραφικό που να ξεχωρίζει και να δίνει το στίγμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων μας.

Προτού ξεκινήσουμε…

… να σιγουρευτούμε ότι έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σωστό βιογραφικό. Σε αντίθεση με τη λογική που θέλει τα βιογραφικά να είναι σαν τα μυθιστορήματα της Λένας Μαντά και της Χρυσηίδας Δημουλίδου, οι ειδικοί συνιστούν να είμαστε όσο το δυνατό συνοπτικοί και σαφείς σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα μας. Συνεπώς ένα βιογραφικό σημείωμα δεν πρέπει επ ουδενί να ξεπερνά τις 2 σελίδες.

latex-viografiko

Στο βιογραφικό μας πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουμε

 • τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου
 • τον επαγγελματικό του στόχο, δηλαδή τη θέση ή τον κλάδο, όπου επιθυμεί να απασχοληθεί
 • μια συνοπτική φράση για το επαγγελματικό του προφίλ, όπου να παρουσιάζονται η επαγγελματική του ιδιότητα και οι κυριότερες δεξιότητές του
Advertisements

βεβαίως δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε

 • την επαγγελματική εμπειρία μας, με αναφορά σε ονόματα επιχειρήσεων, έτη απασχόλησης και τίτλους θέσεων (σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη θέση εργασίας)
 • του τίτλους σπουδών που ενδεχομένως έχουμε (σε χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες)
 • τα σεμινάρια που έχουμε πάρε μέρος
 • τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουμε
 • τις γνώσεις μας πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (μη ξεχάσετε να αναφέρετε τη LaTeX :P)
 • τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα μας, που θα μπορούσαν να δώσουν στον πιθανό εργοδότη μας μια πληρέστερη εικόνα για τον υποψήφιο

Γνωρίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του βιογραφικού μας.

Δημιουργία βιογραφικού

Το template που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το moderncv και είναι ένα από τα default. Σε περίπτωση που επιθυμούμε κάποιο template που δεν υπάρχει στα default πακέτα του texlive θα πρέπει αυτό να βρίσκεται στον φάκελο με το .tex αρχείο μας. Ας δούμε ένα κομμάτι του κώδικα μας προκειμένου να δούμε τις ιδιαιτερότητες του moderncv καθώς και τις εντολές που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε

\documentclass[]{moderncv}    % possible options include font size ('10pt', '11pt' and '12pt'), paper size ('a4paper', 'letterpaper', 'a5paper', 'legalpaper', 'executivepaper' and 'landscape') and font family ('sans' and 'roman')
%\usepackage[english, greek]{babel}
%\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xltxtra}
\setmainfont{Ubuntu Mono}
% moderncv themes
\moderncvstyle{classic}               % style options are 'casual' (default), 'classic', 'oldstyle' and 'banking'
\moderncvcolor{orange}                % color options 'blue' (default), 'orange', 'green', 'red', 'purple', 'grey' and 'black'
%\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}     % to set the default font; use '\sfdefault' for the default sans serif font, '\rmdefault' for the default roman one, or any tex font name
%\nopagenumbers{}                 % uncomment to suppress automatic page numbering for CVs longer than one page
 
% character encoding
%\usepackage[utf8]{inputenc}            % if you are not using xelatex ou lualatex, replace by the encoding you are using
%\usepackage{CJKutf8}               % if you need to use CJK to typeset your resume in Chinese, Japanese or Korean
% adjust the page margins
\usepackage[scale=0.80]{geometry}
%\setlength{\hintscolumnwidth}{3cm}        % if you want to change the width of the column with the dates
%\setlength{\makecvtitlenamewidth}{10cm}      % for the 'classic' style, if you want to force the width allocated to your name and avoid line breaks. be careful though, the length is normally calculated to avoid any overlap with your personal info; use this at your own typographical risks...
 
% personal data
\name{Όνομα}{Επώνυμο}
\title{Βιογραφικό Σημείωμα}                % optional, remove / comment the line if not wanted
\address{Διέθυνυση}{Πόλη / Περιοχή}{ΤΚ 00000}% optional, remove / comment the line if not wanted; the "postcode city" and and "country" arguments can be omitted or provided empty
 
\email{youremail@gmail.com}                % optional, remove / comment the line if not wanted
%\homepage{www.johndoe.com}             % optional, remove / comment the line if not wanted
\extrainfo{κινητό τηλέφωνο}         % optional, remove / comment the line if not wanted
\photo[64pt][0.2pt]{picture}            % optional, remove / comment the line if not wanted; '64pt' is the height the picture must be resized to, 0.4pt is the thickness of the frame around it (put it to 0pt for no frame) and 'picture' is the name of the picture file
\quote{}                 % optional, remove / comment the line if not wanted
 
% to show numerical labels in the bibliography (default is to show no labels); only useful if you make citations in your resume
%\makeatletter
%\renewcommand*{\bibliographyitemlabel}{\@biblabel{\arabic{enumiv}}}
%\makeatother
%\renewcommand*{\bibliographyitemlabel}{[\arabic{enumiv}]}% CONSIDER REPLACING THE ABOVE BY THIS
 
% bibliography with mutiple entries
%\usepackage{multibib}
%\newcites{book,misc}{{Books},{Others}}
%----------------------------------------------------------------------------------
%      content
%----------------------------------------------------------------------------------
\begin{document}
%\begin{CJK*}{UTF8}{gbsn}             % to typeset your resume in Chinese using CJK
%-----    resume    ---------------------------------------------------------
\vspace{0pt}
\makecvtitle %
\vspace{0pt}
\newcommand{\Education}{\Εκπαίδευση}
\newcommand{\Experience}{\Εμπειρία}
\section{Εμπειρία}
\cventry{2013--Τώρα}{Νοσηλεύτρια}{Γ.Ν.Α. "Ελπίς"}{Αθήνα}{}{Καθήκοντα νοσηλεύτριας στην μονάδα εμφραγμάτων.\newline{}%
Αναλυτικά Καθήκοντα:%
\begin{itemize}%
\item Καθήκοντα Νοσηλείας;
\item Παρακολούθηση ασθενών με:
\begin{itemize}%
\item Σοβαρή Καρδιακή ανεπάρκεια
\item Στεφανιαία νόσο
\item Αρρυθμίες
\item Μυοκαρδιοπάθειες
\item Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων
\end{itemize}
\end{itemize}}
\cventry{2010--2013}{Νοσηλεύτρια}{Γ.Ν.Α. "Αμαλία Φλέμινγκ"}{Αθήνα}{}{Νοσηλευτικές αρμοδιότητες που κάλυπταν το ευρύτερο φάσμα της παθολογίας των ενηλίκων}
\cventry{2007--2009}{Νοσηλεύτρια}{Σχολή Αστυφυλάκων}{Αθήνα}{}{Καθήκοντα νοσηλεύτριας για τους αξιωματικούς και τους δόκιμους αστυφύλακες}
\cventry{2005--2007}{Βοηθός Οδοντιάτρου}{Ιδιωτικό Οδοντιατρείο}{Αθήνα}{}{
Αναλυτικά καθήκοντα:
\begin{itemize}
\item Προετοιμασία οδοντιατρείου
\begin{itemize}
\item εξασφάλιση όρων υγιεινής χώρου
\item και μηχανημάτων
\end{itemize}
\item Προετοιμασία ασθενούς (μέτρα ατομικής προστασίας)
\item Συμμετοχή στην οδοντιατρική εξέταση και πράξη
\begin{itemize}
\item Λήψη ιστορικού
\item Ακτινογραφίες
\item Προετοιμασία τοπικής αναισθησίας
\item Οδηγίες στοματικής υγιεινής στον ασθενή
\end{itemize}
\item Συντήρηση-Αποστείρωση μηχανημάτων`
\item Γραμματειακή υποστήριξη οδοντιατρείου
\end{itemize}}
\section{Εκπαίδευση}
\cventry{2000--2004}{Πτυχίο Νοσηλευτικής}{Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας}{Λάρισα}{\textit{Βαθμός 10 - Άριστα}}{} % arguments 3 to 6 can be left empty
%\cventry{}{Σεμινάρια-Συνέδρια}
%\cventry{Σεμινάρια-}{Degree}{Institution}{City}{\textit{Grade}}{Description}
\section{Πτυχιακή εργασία}
\cvitem{Τίτλος}{\emph{Οστεοπόρωση}}
\cvitem{Επιβλέπων}{Όνομα Καθηγητή}
\cvitem{Περιγραφή}{Γενικές θέσεις πάνω στο θέμα της οστεοπόρωσης}
\section{Συνέδρια}
\cvitem{Συνέδριο}{Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου -- 2011}
\cvitem{Συνέδριο}{Ημερίδες Μεταβολισμού -- 2011}
\cvitem{Συμπόσιο}{Η Σύγχρονη τεχνολογία στην υπηρεσία του σακχαρώδη διαβήτη -- 2011}
 
\section{Γλώσσες}
\cvitemwithcomment{Αγγλικά}{Μέτριο Επίπεδο - Β1}{}
%\cvitemwithcomment{Language 2}{Skill level}{Comment}
%\cvitemwithcomment{Language 3}{Skill level}{Comment}
 
\section{Δεξιότητες}
\cvitem{ECDL Core Certificate}{
\begin{itemize}
\item Σύνταξη και μορφοποίηση κειμένου στο \textbf{Microsoft Word}
\item Δημιουργία και μορφοποίηση λογιστικών-υπολογιστικών φύλλων στο \textbf{Microsoft Excel}
\item Δημιουργία παρουσιάσεων στο \textbf{Microsoft Powerpoint}
\end{itemize}}
%\cvdoubleitem{category 2}{XXX, YYY, ZZZ}{category 5}{XXX, YYY, ZZZ}
%\cvdoubleitem{category 3}{XXX, YYY, ZZZ}{category 6}{XXX, YYY, ZZZ}
\cvitem{Windows}{Βασική γνώση του λειτουργικού συστήματος}
\cvitem{Latex}{Σύνταξη και μορφοποίηση κειμένου σε {\XeLaTeX} με τη βοήθεια των οδηγών του \href{www.cerebrux.net}{\textbf{Cerebrux}}}
\cvitem{Δίπλωμα Οδήγησης}{Κατηγορία Β}
%\section{Interests}
%\cvitem{hobby 1}{Description}
%\cvitem{hobby 2}{Description}
%\cvitem{hobby 3}{Description}
 
%\section{Extra 1}
%Powerpoint
%\cvlistitem{Item 2}
%\cvlistitem{Item 3. This item is particularly long and therefore normally spans
%over several lines. Did you notice the indentation when the line wraps?}
 
%\section{Extra 2}
%\cvlistdoubleitem{Item 1}{Item 4}
%\cvlistdoubleitem{Item 2}{Item 5\cite{book1}}
%\cvlistdoubleitem{Item 3}{Item 6. Like item 3 in the single column list before, this item is particularly long to wrap over several lines.}
 
\section{Συστάσεις}
\cvitem{}{Διαθέσιμες όποτε ζητηθούν}
 
\end{document}

Όπως φαίνεται, έχουμε τροποποιήσει το αρχικό template και προσθέσαμε τις δικές μας πληροφορίες αλλά για λόγους ευκολίας αφήσαμε τα αρχικά σχόλια γιατί είναι αρκετά κατατοπιστικά για το τι κάνει κάθε μια εντολή. Οι νέες εντολές που βλέπουμε είναι οι cvnetry και η cvitem και αυτό που κάνουν είναι να προσθέτουν στοιχεία στο βιογραφικό μας. Η διαφορά τους είναι ότι το cventry δέχεται περισσότερα στοιχεία (κάθε στοιχείο μπαίνει σε {}) ενώ το cvitem δέχεται το πολύ 2. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν διαφορές με ότι μάθαμε εώς τώρα. Οι λίστες είναι παρούσες και εδώ αριθμημένες και το μόνο που μένει σε εσάς είναι να πειραματιστείτε με τα χρώματα αλλάζοντας το χρώμα και το στυλ του βιογραφικού σας αλλάζοντας τα

 \moderncvstyle{classic}

\moderncvcolor{orange}

Με τις επιλογές που φαίνονται στα comments του tex αρχείου

Advertisements

To warning που δεν είναι warning

Σε περίπτωση που σας βγάλει warning σχετικά με το moderncvhead μην ανησυχείτε, είναι ένα πρόβλημα στον κώδικα του moderncv που διορθώνεται με τη νέα έκδοση (που πιθανότατα θα είναι στο texlive 2016) αλλά όσοι δεν μπορείτε να περιμένετε μπορείτε να την κατεβάσετε από το github του xdanaux πιο συγκεκριμένα :

cd ~

git clone https://github.com/xdanaux/moderncv

cd moderncv

sudo cp *.* /usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/moderncv

και το warning θα εξαφανιστεί.

Τι μάθαμε

Στον σημερινό οδηγό δεν μάθαμε κάτι σημαντικό αλλά είδαμε την ισχύ της latex εν τη ενώσει και πόσο όμορφα βιογραφικά μπορεί να δημιουργήσει. Προφανώς μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε και τα δικά σας templates αλλά να είστε προετοιμασμένοι να πειράξετε των κώδικα του template (όχι του tex αρχείου) γιατί πολλά πράγματα σπάνε και ακόμη περισσότερα δε δουλέυουν σωστα.

Καλή επιτυχία στη σύνταξη του βιογραφικού σας και καλή σταδιοδρομία!!!

Φυσικά όπως πάντα τον κώδικα του .tex αρχείου με όλα τα απαραίτητα αρχεία θα τον βρείτε στο github του Cerebrux.

Advertisement

4 σκέψεις σχετικά με το “Εισαγωγή στη LaTeX : Δημιουργία Βιογραφικού

Add yours

 1. Πολύ ωραίες οι πληροφορίες που μας δίνεις μας βοηθάς πολύ!
  Και το πως λύνεις το warning με την τελευταία έκδοση του moderncv μας μαθαίνει ακόμη περισσότερα πράγματα!
  Ευχαριστούμε πολύ! :)

  Όμως δε μας λες που να κάνουμε αυτό το ωραίο το cv που δείχνεις στην φωτογραφία!
  Ποιο template χρειαζόμαστε για αυτό;

  Ευχαριστώ.

  1. Τέτοια σχόλια σαν το δικό σου είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους εμάς τους αρθρογράφους του cerebrux.
   Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

   Στο θέμα μας :)
   Το template που έχω στην εικόνα είναι ένα custom template (που δεν υπάρχει προεγκατεστημένο) και είναι το Fancy CV και θα το βρεις εδώ. Το κατεβάζεις το αποσυμπιέζεις σε ένα φάκελο και τροποποιείς το .tex αρχείο αναλόγως με τις ανάγκες σου.

   Προσοχή όμως!!!

   Το original template είχε προαπαίτηση τη γραμματοσειρά Helvetica Neue που είναι proprietary στα Mac. Το αρχείο που σου έδωσα με μια μικρή τροποποίηση του κώδικα του template (το αρχείο με κατάληξη .cls) αντικατέστησε τα fonts με αυτά που είναι στο φάκελο. Το αποτέλεσμα είναι λίγο διαφορετικό (σε σχέση με τη γραμματοσειρά που είχε ο συγγραφέας του template) αλλά το αρχείο δημιουργείται κανονικά χωρίς λάθη παρά μόνο με κάτι warning για badbox που μάλλον οφείλονται στα μεγάλα list items που έχει μέσα. Αν βάλεις τα δικά σου μπορεί και να μην τα έχει.

   Το τελευταίο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν τα πάει καθόλου καλά με την ελληνική γλώσσα. Κοινώς αν θες να κάνεις βιογραφικό στα ελληνικά πρέπει να κάνεις edit το αρχείο .cls και να αλλάξεις τις γραμματοσειρές ή κάνοντας comment όλες τις σειρές με τα δικά του και να κάνεις uncomment αυτές με το helvetica Neue και να τις αλλάξεις με κάποιες από τις default της LaTeX που τα πάνε καλά με τα Ελληνικά, κατά προτίμηση κάποια από τις GFS γραμματοσειρές που παίζουν μια χαρά και είναι default στη LaTeX.

   Ελπίζω να βοήθησα.
   Ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σου λόγια :)

  1. Γεια σου συνονόματε :)

   Δε νομίζω να συναντήσεις κάποιο πρόβλημα, εφόσον έχεις τη μεταγλώττιση σε XeLaTeX.

Σου άρεσε το άρθρο; Πες την άποψή σου... έστω και Ανώνυμα:

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: